Thursday, September 23, 2021
bv-KOHAKU

Kohaku,64 cm
Sugiarto Kurniawan - Surabaya
Handling: Samurai Koi Centre

bv-SANKE

Taisho Sanshoku,63 cm
Imam Hanafi Said - Jakarta
Handling: Golden Koi Centre

bv-SHOWA

Showa Sanshoku,65 cm
Stevan Hariadi - Jakarta
Handling: Koi Castle

bv-SHIRO

Shiro Utsuri,64 cm
Handoko Lesmana - Surabaya
Handling: Samurai Surabaya

bv-HIKI

Hi Ki Utsurimono,65 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

bv-BEKKO

Bekko,60 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

bv-SHUSUI

Shusui,59 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre Jkt

bv-ASAGI

Asagi,64 cm
Imam Hanafi Said - Jakarta
Handling: Golden Koi Centre

bv-KOROMO

Koromo,63 cm
Andy Firman Wirawan - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

bv-GOSHIKI

Goshiki,57 cm
Eric Effendi - Surabaya
Handling: Samurai Koi Centre

bv-MUJI

Hikari Mujimono,64 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

bv-MOYO

Hikari Moyomono,65 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: Samurai Koi Centre

bv-GINRINA

Kinginrin A,63 cm
Slamet Kurniawan - Jakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

bv-GINRINB

Kinginrin B,65 cm
Andy Firman Wirawan - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

bv-KAWARI

Kawarimono,63 cm
Djudju Suryana - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

bv-TANCHO

Tancho,54 cm
Gagah Wibowo - Sidoarjo
Handling: Rico Nirwana

bv-DOITSU

Doitsu,56 cm
Henry Usman - Medan
Handling: Samurai Koi Centre