Thursday, September 23, 2021

15-on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-off 65-on  

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,60 cm
Charlie - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

Kohaku,60 cm
Dogama Farm - Jakarta
Handling: Dogama

Kohaku,60 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,58 cm
Jakarta Koi Centre - Jakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

Taisho Sanshoku,58 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,60 cm
Good One Koi - Surabaya
Handling: Good One Koi

Showa Sanshoku,57 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

Showa Sanshoku,60 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Shiro Utsuri,58 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre Jkt

Shiro Utsuri,57 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club 

Shiro Utsuri,57 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,60 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

Shusui,56 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

Shusui,56 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,58 cm
dr. Andi Oktama sp.OG - Solo
Handling: Jakarta Koi Centre

Asagi,59 cm
Henry Koesuma - Tangerang
Handling: Nirwana Koi Centre Jkt

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,58 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,58 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

Hikari Moyomono,58 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

Hikari Moyomono,60 cm
Living Art - Solo
Handling: Surabaya Koi Club

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Kinginrin A,60 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

 Kinginrin A,59 cm
Henry Koesuma - Tangerang
Handling: Nirwana Koi Centre Jkt

Kinginrin A,59 cm
Yohanes Edy - Surabaya
Handling: Jakarta Koi Centre 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,58 cm
Yanes Arief - Surabaya
Handling: Twinkoi