Thursday, September 23, 2021

15-off 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65-on 

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,14 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre Jkt

Kohaku,13 cm 
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

Kohaku,10 cm
Barcelona Koi - Kediri
Handling: Sumber Rejeki

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,15 cm 
H&V Koi Centre - Yogyakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

Taisho Sanshoku,14 cm 
King - Blitar
Handling: SKF

Taisho Sanshoku,14 cm
King - Blitar
Handling: SKF

showa 
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,15 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

Showa Sanshoku,15 cm
Bambang Showa Koi - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

Showa Sanshoku,15 cm
RetroKoi - Bandung
Handling: Surya

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,13 cm
Raiken - Tangerang
Handling: Moha Koi Blitar

Shiro Utsuri,15 cm
Bambang Showa Koi - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

Shiro Utsuri,14 cm
Herry Susanto Wibowo - Yogyakarta
Handling: H&V Koi Centre

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,14 cm
Norisen Horas. Ir - Makassar
Handling: Surabaya Koi Club

Hi Ki Utsurimono,15 cm
Muljadi - Blitar
Handling: Winner Koi

Hi Ki Utsurimono,15 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,15 cm
RetroKoi - Bandung
Handling: Surya

Bekko,12 cm
Hapsaro Nando - Sidoarjo
Handling: Yosikoi

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,15 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre Jkt

Shusui,15 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre Jkt

Shusui,15 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre Jkt

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,14 cm
Yusro - Kediri
Handling: Sumber Rejeki

Asagi,15 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

Asagi,15 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre Jkt

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,14 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

Koromo,10 cm
Youdy Poluakan - Surabaya
Handling: Warna Koi

Koromo,15 cm
Jayawijaya - Blitar
Handling: Sholahul Anam

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,14 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

Hikari Moyomono,12 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

Hikari Moyomono,15 cm
Shinju Koi Farm - Malang
Handling: Shinju Koi Farm

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,15 cm
H&V Koi Centre - Yogyakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

Kinginrin B,15 cm
H&V Koi Centre - Yogyakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

Kinginrin B,14 cm
Agust VIP - Bandung
Handling: MCB Koi

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,12 cm
Edi Susanto - Surabaya
Handling: Jakarta Koi Centre

Kawarimono,15 cm
Subandi - Blitar
Handling: KW 2

Kawarimono,14 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,15 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

Tancho,15 cm
RetroKoi - Bandung
Handling: Surya

Tancho,15 cm
H&V Koi Centre - Yogyakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,15 cm
Muljadi - Blitar
Handling: Winner Koi

Doitsu,15 cm
Rico Nirwana - Sidoarjo
Handling: Rico Nirwana

Doitsu,15 cm
Krisna Mandiri Koi - Blitar
Handling: BFC Koi